Có đáng nuôi không?

đăng 09:51, 15 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 12:02, 6 thg 1, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Có đáng nuôi không?
Có đáng nuôi không?